Spracovanie osobných údajov

Bison & Rose, s.r.o., IČO 25660004, so sídlom Bělohorská 33, Praha 6 – Břevnov, 169 00, ďalej len „B&R“ zhromažďuje, používa a zodpovedá za spracovanie osobných údajov získaných z tohto formulára. Pri spracovaní týchto údajov sa ako správca osobných údajov riadi zásadami stanovenými Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej „GDPR“).

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, spracovávame s cieľom obracať sa na vás s ponukou produktov a služieb, teda na základe nevyhnutnosti plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť, ktorú prejavujete odoslaním tohto formulára, prípadne za účelom dodržiavania našich zákonných povinností.

Odovzdávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané len v rámci B&R Holdingu, to znamená spoločnostiam Communa s.r.o., Forum Media, s.r.o., My.cz, s.r.o., Astronaut Creative Lab, s.r.o. a DATANK, s.r.o.

Dĺžka spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje z tohto formulára uchovávame maximálne 1 rok.

Vaše práva

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.

Ako subjekt údajov máte právo podať sťažnosť na úrade dohľadu, tj. Úrade na ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Pre bližšie informácie o tom, ako spoločnosť B&R spracováva osobné údaje nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom telefónu +420 777 771 087 alebo e-mailu gdpr@brholding.cz.